S'allarga el termini per sol·licitar ajuts per pagar el lloguer a Sant Cugat

La data límit per presentar la sol·licitud era el 4 de juny, però l'Ajuntament ho ha allargat fins al dia 11

El divendres 4 de juny era l'últim dia per presentar sol·licitud per rebre ajuts pel pagament del lloguer a Sant Cugat. L'Ajuntament, però, ha decidit allargar aquest termini uns dies, i ara hi ha temps per presentar la proposta fins a l'11 de juny. Per poder fer la sol·licitud es pot fer via telemàtica o bé presencialment, demanant cita al web de Pomusa o al telèfon 93 587 89 10. 

 

Cal destacar que el requisit principal per poder optar a aquesta subvenció és no pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 800 €. Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat (mobilitat reduïda) i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 €. A més, cal també complir els següents requisits:

  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució).

 

 
Comentaris

Destaquem