contingut promocionat
AMB logo 1

 

 

El pressupost 2021 de l’AMB respon als reptes de la COVID-19

Els nous comptes de l’entitat metropolitana han experimentat un increment de més del 19%

En un context complicat per la COVID-19 on l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha patit una caiguda important d’ingresos, a causa, principalment, del descens en el nombre d’usuaris del transport públic, s’ha aprovat un pressupost per al 2021 molt ambiciós.

El 22 de desembre es van aprovar els pressupostos de l’AMB per al 2021. Uns comptes que pretenen donar un important impuls a l’economia, tot i la crisi  derivada de la pandèmia.

Es tracta d’uns “pressupostos anti-COVID-19” de 2.230 milions d’euros (un 19% més en relació amb els comptes aprovats per al 2020), al qual se li ha d’afegir un crèdit de 110 milions d’euros per fer front expressament a les despeses COVID-19. Els diners destinats a aquest pressupost són clau per mantenir la qualitat dels serveis que l’AMB està prestant als ciutadans i incidir encara amb més força a la segona corona de l’àrea metropolitana, que inclou 18 municipis, entre els quals es troba Sant Cugat del Vallès.

Prioritats dels nous pressupostos

Els nous comptes prioritzen les mesures de gestió eficient de la infraestructura verda, espais i medi natural, l’impuls de noves actuacions d’inversió en infraestructures i equipaments sostenibles, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i l’emergència climàtica global i l’impuls a la transició energètica i la mobilitat sostenible en el marc del nou PMMU.

Es preveuen aportacions per posar en marxa durant el 2021 ‘Habitatge Metròpolis Barcelona’, que ha de promoure habitatge de lloguer assequible i d’altres actuacions per la rehabilitació d’habitatges.

Aquestes mesures estan previstes en el marc de l’acord de govern 2019-2023 i en els plans extraordinaris adoptats per fer front a la COVID-19, atesa la norma de la CE que deixa sense efecte els objectius d’estabilitat , deute públic i regla de la despesa per als exercicis 2020 i 2021.

El pressupost manté la contenció aplicada l’any 2020 a causa de l’emergència sanitària i es garanteix el compliment dels objectius estratègics amb especial èmfasi en les polítiques socials.

Segons el gerent de l’AMB, Ramon Torra, les iniciatives de l’AMB de cara a l’any 2021 estan enfocades en les següents accions:

  •     Augmentar les inversions en el sanejament de l’aigua, amb el manteniment i la instal·lació de col·lectors, entre altres.
  • Continuar millorant del tractament de residus.
  • Incrementar els programes socials. Impulsar el programa «ApropAMB» per afavorir als col·lectius més vulnerables i més afectats per la crisi.
  • Millorar la qualitat urbana amb diferents accions com el manteniment d’edificis.
grafic 1

AMB pressupostos 2021 composició despeses

Pressupostos anti-COVID-19

L’assignació dels recursos del pressupost a més de donar continuïtat a les actuacions de caràcter social i ambiental que venen d’exercicis anteriors, posa un èmfasi especial en les polítiques socials per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que pateix tot el territori, de la qual són evidents els efectes. L’AMB és conscient que aquests efectes negatius es continuaran produint durant bona part del 2021 i afectaran directament la ciutadania, especialment els col·lectius més vulnerables.

Per donar resposta a l’excepcionalitat derivada de la pandèmia, sense oblidar objectius estratègics com l’adaptació i mitigació de l’emergència climàtica i la lluita contra la contaminació atmosfèrica, l’AMB ha impulsat noves línies d’actuació en matèria social.

Noves línies d’actuació social

En matèria social i de suport a l’economia productiva s’impulsa el Pla d’inversions metropolità, Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB) aprovats el 2020 i una línia d’ajudes per subvencionar el Tribut metropolità i la Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en situacions de vulnerabilitat econòmica de la ciutadania, comerços i autònoms i petites activitats.

S’obren noves línies d’actuació en l’impuls a l’ocupació i l’economia social i solidària.

En matèria de mobilitat es contemplen actuacions per a l’execució del projecte C-245, desplegament del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), gestió i manteniment del territori i de les rondes, ampliació de la integració de títols socials de transport i millores en els serveis de bus als àmbits Sud i Nord de l’AMB.

Pel que fa a l’urbanisme s’avança en la formulació del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).

En l’àmbit de l’habitatge posada en marxa de l’operador metropolità Habitatge metròpolis Barcelona, que conjuntament amb l’IMPSOL i el Consorci Metropolità de l’Habitatge impulsaran la promoció d’habitatges assequibles i la rehabilitació energètica i d’accessibilitat del parc existent.

Es mobilitzaran 5,4 milions d’euros per dotar als municipis d’habitatge assequible i mobilitzar recursos per a la reactivació econòmica. Es preveu la construcció de més de 4.500 habitatges a un preu assequible en sis anys i que en els pròxims dos anys i mig estigui en marxa el programa d’habitatge.

En matèria ambiental s’implementarà el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET25) i de les actuacions previstes en l’Acord metropolità pel residu zero,  entre altres. En l’àmbit de Solidaritat i cooperació es manté el  0,7% en cooperació al desenvolupament.

El nou pressupost, que s’ha aprovat per a l’any 2021 amb els vots a favor dels partits que donen suport al govern metropolità, representa un important impuls per a l’economia de l’àrea metropolitana i és clau també per a la recuperació econòmica dels municipis metropolitans afectats per la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19.

grfic 2

AMB pressupostos 2021 composició ingressos

 

 
Comentaris

Destaquem