contingut promocionat
Logo Agora Sant Cugat Shaping the world IB

 

 

Agora Sant Cugat aposta per una educació veritablement internacional amb l'IB

L'escola ofereix un Batxillerat Internacional de prestigi

A Agora Sant Cugat creuen en els avantatges i la necessitat d'oferir una veritable educació internacional. Per això, fa uns anys, van apostar pel Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (PD) i avui estan a setmanes d'obtenir el Contínuum dels Programes de l’IB, des d'infantil fins a batxillerat. Els programes del Batxillerat Internacional són una proposta educativa de gran rigor acadèmic, fomenten la mentalitat oberta, l´esperit crític, la reflexió, la creativitat i l´esperit solidari. El prestigi internacional del Programa del Diploma, per exemple, obre les portes a les millors universitats del món i prepara els alumnes en les competències que els seran imprescindibles per al seu èxit en el món universitari.

Què diferencia aquests programes del currículum tradicional? El més destacable és la metodologia d’ensenyament i d'aprenentatge. L'aprenentatge és molt vivencial en la mesura que es dona més importància al desenvolupament d'habilitats (de comunicació, d’indagació, d’autogestió, emocionals, de coneixement…) i no tant a la repetició dels continguts que es transmeten. És molt rellevant el treball experimental en cadascuna de les etapes (treball al laboratori, treball de camp o estudi de casos) i, per això, en el programa del Diploma, en cadascuna de les assignatures els alumnes fan treballs d'investigació, l'objectiu dels quals és que produeixin el seu propi coneixement. El que es pretén és fer-los despertar la curiositat i instruir-los en els mecanismes de la investigació i la recerca. El complement de tot això és l´assignatura de CAS que permet que els alumnes es formin en habilitats no acadèmiques (esport, creativitat) i en el servei a la comunitat. Això els ajuda a reconèixer les necessitats del seu entorn i els dona l´oportunitat de convertir-se en ciutadans empàtics i compromesos amb la seva comunitat.

L’objectiu d’Agora Sant Cugat com a col·legi del món IB, és formar joves capaços de construir un món millor mitjançant l’entesa mútua i el respecte intercultural. El perfil de la comunitat del Batxillerat Internacional va més enllà de l’èxit acadèmic. Tots els programes, començant pel Programa d'Educació Primària (PEP), seguint amb el Programa d'Anys Intermedis (PAI) i fins a arribar al Programa Diploma (PD), estan dissenyats per educar alumnes que siguin indagadors, pensadors, bons comunicadors, solidaris, reflexius, de mentalitat oberta, audaços, íntegres, equilibrats, informats i instruïts.

Què ha suposat aquest canvi per al col·legi? Els estàndards d'excel·lència que persegueix l'Organització del Batxillerat Internacional obliguen a establir requisits que garanteixin la qualitat del professorat i de les escoles que en formen part. Les escoles que imparteixen els Programes del Batxillerat Internacional se sotmeten a un procés d'avaluació cada cinc anys per assegurar que compleixen les condicions idònies per impartir cadascun dels programes (PEP, PAI i PD) i per aprofundir en la qualitat que s'hi ofereix.

Pel que fa al professorat, cal que estigui format per poder impartir el Programa i, aquesta formació s'ha de renovar contínuament, d'acord amb els canvis que es produeixen en els currículums de les diferents assignatures. El Batxillerat Internacional revisa cada quatre o cinc anys els continguts de les assignatures per adaptar-se a les exigències de les universitats i als canvis socials.

En resum, incorporar els tres programes del Batxillerat Internacional afavoreixen que les escoles es mantinguin en estàndards de qualitat molt alts i els seus alumnes siguin ciutadans globals capaços d'ingressar en les millors universitats del món.

Excel·lència en l'ensenyament

 
Comentaris

Destaquem