Curs escolar 2021-22: tot el que has de saber sobre les noves mesures

Com seran les quarantenes? Un alumne vacunat s'haurà d'aïllar? La mascareta segueix sent sempre obligatòria?

El 13 de setembre comença un nou curs escolar i les mesures contra la Covid-19 tornaran a ser protagonistes. Les mascaretes i els grups bombolla seguiran presents a les escoles i instituts, però hi ha algunes restriccions que s'han relaxat. 

Més info: Així serà el curs escolar 2021-22: grups bombolla, mascaretes i menys quarantenes

Els alumnes hauran de portar mascareta?

Els alumnes de 0 a 6 anys no cal que portin mascareta. És obligatòria pels estudiants de Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional i pel personal docent. Una novetat és que els alumnes es podran treure la mascareta a l'aire lliure si estan amb el seu grup de convivència.

Hi haurà grups bombolla?

Es manté l'organització amb grups de convivència estable, que han d'utilitzar els mateixos espais sempre que sigui possible i limitar la interacció amb altres estudiants. En els grups bombolla, no és necessari mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres.

Com serà el pati?

Es permet la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és necessari l'ús de la mascareta.

tornada a escola covid 2020 curs escolar 8

La mascareta no serà obligatòria al pati si es manté el grup de convivència FOTO: Bernat Millet

Adaptació infantil

A diferència del curs passat, es permetrà a les famílies d'educació infantil (P-3 i P-4) entrar a les aules durant el període d'adaptació. Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període d'adaptació). La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones de l'aula. La mascareta és obligatòria.

El temps del menjador

Les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de mans i la disposició de l'alumnat per grups de convivència estable, mantenint la distància física recomanada entre grups.

Classes virtuals o presencials?

L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des d'educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris.

Com seran les quarantenes?

La principal novetat és que a partir de Secundària, un alumne amb la pauta completa no haurà de fer aïllament si ha estat contacte estret d'un positiu. Si no està vacunat, sí que n'haurà de fer. En Primària, si hi ha un positiu, tot el grup haurà def er 10 dies de quarantena.

Grups confinats

  • En cas de confinar el grup d'educació infantil, és recomanable que el centre compti amb un dossier o proposta pedagògica que permeti a l'alumnat treballar amb autonomia.
  • En educació primària, el centre ha de tenir prevista quina proposta pedagògica ha de portar a terme per a cada grup, així com també els materials que ha de lliurar en cas de confinament.
  • A partir de l'educació secundària es considera que l'alumnat pot treballar de manera autònoma des de casa. En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria, ha de fer una proposta pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup.

Espai de gimnàs

Es recomana que l'educació física es faci a l'aire lliure —a l'espai del pati— sempre que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l'activitat té lloc a l'exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de mascareta. L'espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives.

Ventilació, neteja i desinfecció

  • Es ventilaran les aules, amb ventilació natural com a opció preferent (obrint portes i finestres).
  • La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer al final de cada jornada. No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu.
  • Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions d'higiene.
tornada a escola covid 2020 curs escolar 11

Els centres ja no hauran de prendre la temperatura als alumnes FOTO: Bernat Millet

Control de temperatura

Els centres ja no hauran de prendre la temperatura als estudiants quan entrin a l'escola. Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16 anys o més, han de fer-se responsables de l'estat de salut. Cap alumne pot anar al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els darrers 10 dies. Ho ha de comunicar immediatament als responsables del centre.

Entrades i sortides

S'han de fer de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d'accessos i el nombre de grups estables. En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup estable. Quan en coincideixin més, cal mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres.

Acollida matinal i de tarda

És recomanable que el període d'acollida es faci en un espai exterior, sempre que sigui possible. Quan es faci a l'interior, els centres han d'habilitar un espai ben ventilat i que permeti mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres. Durant aquests espais d'acollida, cal garantir les mesures sanitàries de ventilació, distància i mascareta, sempre que el nombre d'alumnat participant no permeti agrupar-se en grup estable de convivència, assimilant el grup al de l'horari lectiu. 

Activitats extraescolars

Es podran fer activitats extraescolars (amb un màxim d'entre 10 i 15 alumnes), tot i que es recomana començar-les a l'octubre. També estan permeses les sortides i colònies.

Festes escolars

Si són en interiors, s'ha de vetllar per garantir l'agrupament en grups estables de convivència. En espais exteriors, es pot valorar la participació de famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents grups de convivència estable sempre que es garanteixi la distància entre grups. S'ha de garantir la distància, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene i prevenció. No s'hi pot menjar ni beure. 

Reunions amb les famílies

Les reunions d'inici de curs amb les famílies han de ser preferiblement virtuals. Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera que per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries establertes en cada moment. 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem