contingut promocionat
Torres Advocats Associats

Les 7 coses que has de tenir en compte si t'has de divorciar

L’assignació de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament o, alternativament, un dels factors claus

El cònjuge que pretengui demandar o demandi la separació, el divorci o la nul·litat del matrimoni i el cònjuge demandat, en contestar la demanda, poden sol·licitar a l’autoritat judicial que adopti, d’acord amb els procediments establerts a la llei, les mesures provisionals següents:

1. La determinació de la manera com els fills han de conviure amb els pares i s’han de relacionar amb aquell d’ambdós amb qui no estiguin convivint.

2. La forma en què s’ha d’exercir la potestat sobre els fills.

3. L’establiment, si escau, del règim de relacions personals dels fills amb els germans que no convisquin en la mateixa llar.

4. La distribució del deure d’aliments a favor dels fills i, si escau, la fixació d’aliments provisionals a favor d’un dels cònjuges.

5. La fixació d’aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no tinguin recursos econòmics propis i convisquin amb algun dels progenitors.

6.  L’assignació de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament o, alternativament, l’adopció de mesures que garanteixin les necessitats d’habitatge dels cònjuges i dels fills. Si s’atribueix l’ús de l’habitatge familiar a un cònjuge, l’autoritat judicial ha de fixar la data en què l’altre ha d’abandonar-la.

7. El règim de tinença i administració dels béns en comunitat ordinària indivisa i dels que, per capítols matrimonials o escriptura pública, estiguin especialment afectes a les despeses familiars i, si el règim és de comunitat, dels béns comuns, entre d’altres. 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem