contingut promocionat
Torres Advocats Associats

Si t'has de casar, has pensat mai a fer un acord prematrimonial?

Has de saber que no totes les clàusules són admeses en aquesta classe de convenis

Hi ha vegades que tenint previst contraure matrimoni, un dels cònjuges vol establir una sèrie de regles que li permetin, en cas de divorci, evitar disputes sobretot en l’àmbit patrimonial. Aquests pactes s’anomenen acords prematrimonials. 

Es poden establir clàusules relatives a la protecció dels drets dels fills, els nets, en cas d’existir en el matrimoni; el dret d’herència; o establir quin serà el domicili familiar, entre d’altres. Si un dels cònjuges és autònom o empresari, es poden realitzar pactes per protegir els interessos del negoci. 

També hi ha la possibilitat de garantir drets compensatoris, si abandona, per exemple, la carrera professional després de la celebració del matrimoni, o establir-li límits o renúncies en qüestions econòmiques. Tanmateix es pot deixar determinat quin serà el futur del patrimoni en comú

Clàusules no admeses

Però no totes les clàusules són admeses en aquesta classe de convenis, ja que el pas del temps fa que el compliment d’una obligació pactada amb anterioritat resulti onerosa, com pot ser la pensió d’aliments o règim de custòdia. Perquè l’acord sigui vàlid s’ha de realitzar davant notari i inscriure’s al Registre Civil, i només sorgirà efectes si es du a terme la separació o divorci. 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem