contingut promocionat
Ajuntament de Sant Cugat logo

 

 

EDICTE: L’Ajuntament de Sant Cugat aprova el Projecte d’Urbanització del carrer Ginjoler

EDICTE de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre l’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització del carrer Ginjoler (expedient núm. 53228/2021)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió ordinària celebrada en data 4 d’octubre de 2022 ha adoptat, entre d’altres, un acord, la part dispositiva del qual és com segueix:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Projecte d’urbanització del carrer Ginjoler, d’iniciativa pública i promogut per SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A. (PROMUSA), en tant que administració actuant, en la seva darrera versió presentada en data 03.06.2022, projecte d’urbanització que haurà de recollir abans de l’aprovació definitiva les consideracions i determinacions que se’n desprenen dels diferents informes tècnics municipals emesos a l’efecte i que apareixen relacionades en la part dispositiva del present acord, tot això de conformitat amb els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC).

Segon.- SOTMETRE a informació pública el referit projecte d’urbanització, per termini d’UN (1) MES a partir del dia següent al de la darrera publicació del corresponent edicte de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal al qual es refereix el projecte, així com donar a conèixer aquesta convocatòria d’informació pública al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al qual es pot accedir des de l’enllaç https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes, d’acord amb el que determina l’article 119.2 del TRLUC per remissió de l’article 89.6 del mateix cos legal i en relació amb els articles 8.5.c) del TRLUC, 23.1.b) i 2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC) i 25.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana (TRLS).

Tercer.- SOL·LICITAR informe als següents organismes públics amb competència concurrent, així com notificar aquest acord a les empreses de subministrament de serveis afectades per tal que es pronunciïn sobre el projecte d’acord amb allò que preveu l’article 89.6 i 7 del TRLUC i de conformitat amb l’informe tècnic emès pel servei de Planificació Territorial i Habitatge:
Organismes: Agència Catalana de l’Aigua - Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya
Companyies de Serveis: ENDESA - E-DISTRIBUCIÓN - SOREA - TELEFÒNICA

Quart.- NOTIFICAR el present acord al promotor, als efectes procedents.”
Contra aquest acte, que és de tràmit i no definitiu en via administrativa, no escau cap recurs, ja que no decideix el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió, ni perjudici irreparable a drets o interessos legítims, tenint en compte el que disposen els articles 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), i 25.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la LPAC.
Donant compliment a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, l’expedient restarà exposat al públic per termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la data de la darrera publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en la premsa escrita. També es publicarà l’Edicte al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al qual es pot accedir des de l’enllaç https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes, i la documentació, tant escrita com gràfica, es podrà consultar a les dependències del Servei de Planificació Territorial i Habitatge, plaça de la Vila, número 1, de dilluns a divendres, en horari de 09:00 a 14:00 hores, podent-se presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l’article 16 de la LPAC.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

 
Comentaris

Destaquem