Claredat en la informació

L'Administració està al servei dels ciutadans. Claredat i proporcionalitat.

De vegades, el ciutadà responsable, que vol complir amb els seus deures socials, comet errors. I de vegades és sancionat per l'Administració, i de vegades de forma exagerada. Ja sabem que el desconeixement de la norma no eximeix del seu compliment. Però hi ha errors i errors. I les sancions han de ser proporcionades.

L'Administració, «les administracions», tenen el deure de proporcionar la informació al ciutadà de forma clara, per facilitar el compliment de les obligacions. L'Administració, «les administracions», estan al servei dels ciutadans i ens han de posar les coses fàcils.

Posaré dos exemples, els dos relatius l'aparcament regulat a Sant Cugat. Una ciutadana aparca el seu vehicle en zona blava d'estacionament regulat, obté el tiquet corresponent i el posa visible al vehicle. És sancionada per ocupar més d'una plaça, amb 200 €, quantitat molt superior a la sanció per no posar el tiquet corresponent. Ocupar més d'una plaça és incorrecte, però en tot cas, la sanció és desproporcionada.

El segon exemple. Una ciutadana aparca l'agost de 2018 a la zona blava de la plaça del Mercat de Torreblanca, convençuda que a l'agost és gratuït, com a totes les «altres» zones blaves del municipi. Però a la plaça del Mercat «no ho és», segons es notifica al web de l'ajuntament fent referència l'agost del 2017. Enlloc es parla de l'agost del 2018. Al web de Promusa, entitat encarregada de la gestió de les zones d'aparcament regulat, tampoc ho diu. I a la plaça no hi ha cap senyal que ho indiqui. La sanció ha estat de 48,08 €. Ha faltat informació al ciutadà.

L'Administració està al servei dels ciutadans. Claredat i proporcionalitat.

 
Comentaris

Destaquem