Trenquem una llança en favor de la mediació

La mediació és un sistema gratuït, amb petició prèvia expressa de les parts, a través del qual les parts poden arribar a un acord mitjançant la intervenció d'experts en tècniques de negociació

Existeixen diferents formes de resolució de conflictes, i es poden agrupar en dos tipus, uns quan una entitat externa imposa el seu criteri a les parts, i altres quan són les parts, amb més o menys acompanyament extern, les qui acorden la solució.

D’entre les formes amb poder extern, tenim la judicatura i l’arbitratge. La judicatura és la forma per defecte de resolució de conflictes. En l’àmbit estatal aplica en les diferents jurisdiccions, des dels tribunals de primera instància, fins al tribunal suprem, passant per audiències provincials, tribunals superiors de justícia i l’Audiència Nacional, i en l’àmbit internacional tenim el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg, i el Tribunal Internacionals de Justícia de l’ONU, a l’Haya.

L'arbitratge és un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre, amb caràcter vinculant i de manera ràpida, diferències entre les parts. De fet, l’arbitratge no és més que una forma eficient de tribunal, que corregeix la lentitud de la justícia ordinària.

Quant a les formes d’acord entre les parts, la més immediata és la negociació directa. Si s’arriba a un acord, aquest es pot ratificar elevant-lo a públic davant un fedatari públic.

Per facilitar la negociació entre les parts tenim la mediació. La mediació és un sistema gratuït, amb petició prèvia expressa de les parts, a través del qual les parts poden arribar a un acord mitjançant la intervenció d'experts en tècniques de negociació.

Des de l’oficina del síndic us podem assessorar en solucions de mediació de conflictes.

 
Comentaris

Destaquem