Només Barcelona i l'Hospitalet recapten més diners d'IBI que Sant Cugat

L'Ajuntament de Sant Cugat recapta més diners d'IBI que ciutats molt més poblades com Sabadell, Terrassa o Badalona

[A sota la notícia hi ha els gràfics amb totes les dades] 

L'Ajuntament de Sant Cugat és el tercer de la província de Barcelona que més diners recapta a través de l'impost sobre béns immobles urbans, segons dades de l'Idescat corresponents al 2012 (últimes dades publicades). Només Barcelona i l'Hospitalet superen els 47 milions d'euros que Sant Cugat recapta d'IBI. Fins i tot ciutats amb més de 200.000 habitants com Sabadell, Terrassa o Badalona recapten menys diners. Si comparem amb municipis de dimensions similars, com Rubí o Cerdanyola, a Sant Cugat gairebé es recapta el doble.

Pel que fa a la factura mitjana, a Sant Cugat és una de les quinze més cares de tota la província amb 820 euros anuals per contribuent. La majoria dels municipis on paguen una factura mitjana més alta són de dimensions molt més petites, com poden ser Matadepera, Lliçà de Vall o Martorelles, entre altres.

Un altre factor a tenir en compte és què suposa la recaptació de l'IBI per als ajuntaments. En tots els ens locals, l'IBI és l'impost amb què més es recapta però, hi ha diferències importants. Per exemple, dels diferents municipis analitzats, només a Sant Cugat la recaptació de l'IBI supera el 50% del total dels ingressos.

L'impost sobre béns immobles

L'impost sobre béns immobles, que grava les propietats, és una de les principals fonts de finançament dels ajuntaments. La contribució que ha de pagar cada propietari es calcula a partir del valor cadastral dels immobles (el valor del sòl més el valor de les construccions), fixat per la Gerència Territorial del Cadastre; i el tipus impositiu que determina cada ajuntament.

En el cas de Sant Cugat, el que provoca que la factura de l'IBI sigui molt més alta és el valor dels immobles, un dels més alts de Catalunya. Tot i això, l'IBI es calcula segons el valor cadastral, que a Sant Cugat no s'ha modificat en els anys de crisi i que, per tant, no ha baixat com ho han fet els preus dels pisos. Per això mateix, el Ple municipal es va comprometre a buscar una actualització del valor cadastral que suposi una rebaixa en la base imposable.

En el valor cadastral s'aplica un tipus de gravamen, que per llei ha de ser entre el 0,4% i l'1,10%, i que decideix l'Ajuntament. En el cas de Sant Cugat, des del 2011 es va pujar substancialment i es va començar a reduir, pràcticament fins al mínim legal, el 2014 i el 2015. Tot sembla indicar que si finalment hi ha una actualització del valor cadastral, l'IBI podria baixar de manera important el 2016 a Sant Cugat.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem