contingut promocionat
B. organ

Així t'afecta la nova llei del lloguer

La llei no afectarà els contractes ja signats que estiguin en període de durada de 3 anys o en pròrroga d’un any

La nova llei del lloguer que ha aprovat recentment el Govern i que està en vigor des d'aquest dimecres, 19 de desembre, afectarà a partir d'ara tots els nous contractes de lloguer que se signin. Tot i això, la llei no afectarà els contractes ja signats que estiguin en període de durada de 3 anys o en pròrroga d’un any, i admet que les parts puguin adaptar-se al règim jurídic si ho acorden, i no és contrari a la llei. Però, pel que fa als nous contractes, saps com et pot afectar? 

Qui assumeix les despeses del contracte del lloguer? 

Si l’arrendador és una persona jurídica, les despeses de formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador; no de l’inquilí o arrendatari. No obstant l’indicat, els serveis contractats per iniciativa directa de l’arrendatari seran a càrrec d’aquest. En el cas que l’arrendador sigui una persona física, la llei no indica com procedir, així les parts podran pactar qui haurà efectuarà el pagament. La durada dels contractes fins ara ha estat de 3 anys. Amb la nova llei serà de 5 anys per persones físiques i 7 anys per persones jurídiques.

Fiança i garanties addicionals 

La fiança serà d’un mes de renda en el contracte destinat a satisfer la necessitat primordial d’habitatge de l’arrendatari. El pagament de la fiança del contracte de lloguer d’habitatge, s’efectuarà en signar el contracte. D’aquesta manera, la fiança no s’haurà d’actualitzar en els 5 o 7 primers anys si l’arrendador és una persona jurídica. Cada vegada que l’arrendament es prorrogui, l’arrendador li pot exigir que la fiança s’actualitzi fins a fer-se igual a una mensualitat de la renda que estigui vigent. A part d’això, es podrà pactar qualsevol altre tipus de garantia addicional a la fiança en metàl·lic. Per tant, en un lloguer d’habitatge, de fins a 5 o 7 anys de durada, el valor no podrà excedir de dos mesos de renda. S’exclourà la possibilitat d’exigir un altre tipus de garanties addicionals, com els avals.

 

La fiança serà ara d'un mes FOTO: Cedida

La fiança serà ara d'un mes FOTO: Cedida

 

Tindrà límits el preu de lloguer? 

La nova Llei no estableix límits al preu del lloguer d’habitatge. S'entén que es realitzarà més endavant perquè modifica la llei perquè els Ajuntaments puguin bonificar (en fins a un 95%) la quota íntegra de l’IBI dels habitatges destinats a lloguer que quedin subjectes a una normativa que estableixi la renda màxima del contracte d’arrendament.

Desnonaments per impagament

Segons el Reial Decret Llei, en els judicis per impagament del lloguer d’habitatge, el Jutjat ha de complir un tràmit abans de dur a terme la desocupació de l’habitatge. Aquest tràmit es donarà en el requeriment de pagament que faci el jutjat, que ha d’informar el demandat de la possibilitat que acudeixi als Serveis Socials per comunicar la seva situació de vulnerabilitat. En el cas vulnerabilitat, han de comunicar-ho al jutjat, que haurà de suspendre el procediment fins que s’adoptin les mesures que els serveis socials considerin. La suspensió serà com a màxim d’1 mes a comptar des que es rebi la comunicació dels Serveis Socials. I en el cas que ho presenti una persona jurídica seran 2 mesos.
Aquests terminis són aplicables tant en els desnonaments per falta de pagament, com en els d’expiració del termini de l’arrendament. Un cop adoptades les mesures (o transcorregut el termini) s’aixecarà la suspensió i continuarà el procediment judicial. Aquestes mesures s’aplicaran tant en el cas de l’impagament de contractes anteriors a la reforma legal, com en els posteriors. També en els procediments que tinguin sentència i es pretengui el desallotjament després d’entrar en vigor aquesta reforma legal.

ITP de l’arrendament d’habitatges

S'estableix una exempció de pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Aquesta és aplicable als lloguers d’habitatge on la destinació primordial sigui el de satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem