contingut promocionat
Torres L

 

Com afecten els divorcis a herències i testaments

En el moment d'atorgament del pacte, preveure la ineficàcia de totes les disposicions en cas de crisis de la parella

En un despatx multidisciplinari com el de Torres & Associats, es plantegen situacions especials al creuar-se especialitats com família i successions. Per exemple, com afecta una crisi matrimonial a la successió. Tot i haver atorgat disposicions a favor del cònjuge (o parella estable) en un testament o pacte successori, aquestes perdran la seva eficàcia a conseqüència de la nul·litat del matrimoni, divorci o separació de fet si s'han atorgat en la condició d'afavorir al cònjuge.

Aquest fet és específicament rellevant pel que fa als pactes successoris, l'instrument successori bilateral més difícil de modificar. Segons el nostre Codi Civil, les crisis de parella no afecten la totalitat de disposicions recollides en aquest pacte, però si aquelles estipulades en benefici del cònjuge (o parella estable). És aconsellable que, en el moment d'atorgament del pacte, preveure la ineficàcia de totes les disposicions en cas de crisis de la parella.

Fins i tot, la ineficàcia d'aquestes disposicions també opera si al moment de la mort del causant, estava en tràmit una demanda de nul·litat del matrimoni, divorci o separació de fet. Nogensmenys, si després de la crisi hagués tingut lloc la reconciliació entre els cònjuges o el restabliment de la convivència de la parella estable, les disposicions a favor seu tornaran a tenir plena eficàcia, però aquesta reconciliació ha de ser comunicada al jutjat per restablir l'ordre successori. Els nostres departaments de dret successori i el de família queden a la seva disposició per qualsevol dubte que puguin tenir al respecte.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem