Els criteris de puntuació per a les preinscripcions escolars del curs 2019-2020

Aquests criteris s'utilitzen per assignar les places, en situacions en que, el nombre de sol·licitus és superior a l'oferta

El període de preinscripció escolar del curs vinent és cada cop és més aprop i són moltes les famílies que sol·liciten una plaça en els diferents centres educatius. Sovint, el nombre de sol·licituds supera a l'oferta en alguna escola, i per això, es fa ús d'uns criteris per poder assignar les places d'un centre. Per donar prioritat a unes o altres famílies, s'apliquen els criteris generals, i quan és necessari, els criteris complementaris i els criteris específics de prioritat. La llista d'admesos es fa a partir de les puntuacions obtingudes.

Més info: Sant Cugat manté les dues zones escolars

 

Criteris generals.

  • 40 punts: existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o de pares o tutors legals que hi treballin.

 

- Proximitat:

  • 30 punts: quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l’àrea d’influència del centre.
  • 20 punts: quan a instància del pare o mare, tutor/a, o guardador/a de fet,  es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a,  l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre.
  • 10 punts: quan el domicili habitual és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència.

 

- Renda anual de la unitat familiar:

  • 10 punts: quan el pare o la mare, tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

 

- Discapacitats:

  • 10 punts: per discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans/nes.

 

Criteris complementaris.

  • 15 punts: pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental.

 

Criteris específics de prioritat.

  • Té preferència l'alumnat que procedeix de centres i ensenyaments adscrits.
Més informació
 
Comentaris

Destaquem