L'estat de l'aire a Sant Cugat en temps real

Una plataforma virtual permet conèixer el nivell de contaminació de l'aire a Sant Cugat en temps real

La contaminació atmosfèrica és un dels reptes que afronta la societat mundial i suposa "un important risc per la salut" segons l'Organització Mundial de la Salut, que ho vincula amb tres milions de morts prematures l'any i amb malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològies, immunològiques i càncer.

Una qüestió d'actualitat, amb capitals europees prenent mesures extraordinàries de reducció del trànsit, principal font d'emissió contaminant en les ciutats. Sant Cugat no s'escapa i també ha viscut episodis de mala qualitat ambiental. Fa unes setmanes, es limitava la velocitat en l'autopista C-16 en el pas pel municipi per aquest motiu.

Una nova eina, Liquens, permet ara conèixer en temps real l'estat de l'aire que respirem a Sant Cugat. A través de dos panells siutats al carrer, mesura els principals contaminants ambientals del nostre entorn i que són més nocius com són les partícules en suspensió PM10 i PM2,5 i el gas de diòxid de nitrogen.

Les dades es poden consultar directament als panells del carrer, siutats a Coll Favà i a l'escola Pins del Vallès; a l'aplicació mòbil de Liquens o al seu web.

Dades de Sant Cugat

FONT: Líquens.cat

Conèixer la qualitat ambiental és important perquè una situació de contaminació alta pot generar afectacions de salut, especialment a persones sensibles (embarassades, gent gran, infants, amb problemes respiratoris o cardiovasculars), o afegir risc a la pràctica esportiva.

Aquest diumenge 8 de gener s'ha registrat "contaminació molt alta" a Sant Cugat en el les partícules PM2'5, provinents principalment dels vehicles dièsel. Segons líquens, s'ha superat el nivell de 40 µg/m3. En aquesta situació, es recomana reduir els sobresforços i l'activitat exterior i, en el cas de les persones sensibles, evitar-la. L'OMS fixa el límit màxim recomanable en 25 μg/m3 com a mitjana de 24 hores.

En les altres mesures, gas de diòxid de nitrogen i partícles PM10, Sant Cugat registra aquest diumenge un aire net, amb nivells per sota dels 20 µg/m3.

Les partícules que mesura

  • Partícules en suspensió PM2,5: les partícules en suspensió són substàncies orgàniques i/o inorgàniques disperses en l’aire. Les PM2,5 tenen una mida inferior a 2,4 micres (40 vegades més petites que la sorra fina de platja). La principal font són les emissions dels motors dièsel.
  • Partícules en suspensió PM10:tenen una mida inferior a 10 micres (10 vegades més petites que la sorra fina de platja).la principal font és el trànsit rodat. Tot i això, també pot haver-hi pics puntuals de contaminació alta deguts a la pols del Sàhara.
  • Diòxid de nitrogen NO2: gas tòxic i irritant que intervé en diverses reaccions químiques que originen altres contaminants com les partícules en suspensió PM2,5 o la pluja àcida entre altres. La principal font a les ciutats són les emissions dels vehicles, principalment dièsel. Les principals afectacions són a l'aparell respiratori (tos, refredats, grips i bronquitis), irritació als ulls i problemes al fetge, la melsa i a la sang. Especial afectació per nens, gent gran i asmàtics
Més informació
 
Comentaris

Destaquem