contingut promocionat
Torres L

 

La llegítima, tot el que has de saber

Segons el Codi Civil de Catalunya, haver estat instituït com a hereu, o ser titular d'un llegat en propietat exclusiva, plena i lliure, ja compten com a cobrament de la legítima, però n'hi ha més

La llegítima és aquella part de l'herència a la qual els fills tenen dret encara que no siguin hereus. Existeixen unes figures de caràcter patrimonial que li són d'aplicació i que poden fer variar enormement el sentit i l'import d'aquesta, són l'atribució, la imputació i la col·lació. La primera engloba totes aquelles disposicions mortis causa, és a dir per raó de mort i es fan a fi de fer efectiva la legítima.

Segons el Codi Civil de Catalunya, haver estat instituït com a hereu, o ser titular d'un llegat en propietat exclusiva, plena i lliure, ja compten com a cobrament de la legítima. Per altra banda, la imputació recull totes les donacions o actes de disposició a títol gratuït que hagués efectuat el causant en vida a favor dels ara legitimats. Aquests actes es consideren com anticipis de la legítima, i en cas que cobreixin l'import que s'hauria de rebre per tal concepte, ja no es tindrà dret a reclamar-la.

Segons la llei, seran imputables aquelles donacions a les quals el causant hagués expressament atribuït aquest caràcter. Ara bé, aquesta imposició d'imputabilitat s'haurà de fer constar en el moment en què s'atorga la donació, ja que més tard, i a favor dels interessos del legitimat, no es podrà.

Per últim, la col·lació consisteix en la manifestació de la voluntat del causant de declarar no imputables a la legítima aquells actes de disposició, que segons els conceptes explicats anteriorment, ho haurien de ser. El departament de dret successori de Torres & Associats us aconsellaran en qualsevol assumpte relacionat amb la matèria.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem