contingut promocionat
Torres L

 

El pacte de sobrevinença, com podem protegir a la nostra parella

El pacte de sobrevinença impedeix que un cop atorgat es pugui disposar lliurement i unilateralment d'aquella meitat a favor d'un tercer que no sigui l'altre cònjuge

El pacte de sobrevinença es pot definir més que com un dret legal com un pacte entre cònjuges que complirà els seus efectes en el moment de la mort d'un d'ells. Es tracta, en realitat, d'un pacte successori de caràcter familiar mitjançant el qual els conjugues o futurs contraents que adquireixen algun bé immoble conjuntament (generalment s'utilitza per a l'habitatge habitual de la parella) en el mateix moment de l'adquisició, o a posteriori, estableixen que quan un d'ells morin, la seva meitat passarà directament al supervivent.

Així, el pacte de sobrevinença impedeix que un cop atorgat es pugui disposar lliurement i unilateralment d'aquella meitat a favor d'un tercer que no sigui l'altre cònjuge. Per tant, aquesta limitació impedeix vendre, gravar, hipotecar, transmetre a tercers i sortir de la indivisió.

Per qualsevol d'aquestes accions es requerirà el consentiment del beneficiari així com per poder revocar-lo. El valor de la meitat a efectes de còmput hereditari en l'impost de successions serà el de la data de la mort del causant i per tant, no és un pacte "fiscal" sinó una protecció establerta consensuadament per si, arribat el cas, algun dels cònjuges decidís, per qualsevol motiu, anomenar hereu a un tercer, i aquest desprotegís de la propietat a l'altre cònjuge. La declaració de nul·litat del matrimoni, divorci o separació judicial són causes d'extinció del pacte. El departament de dret successori de Torres & Associats us pot assessorar sobre assumptes relacionats amb herències i testimonis.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem